تعداد بازدید: ۱۲۳۲
نوید شاهد - کتاب "مدافعان خان طومان" سرگذشت شهدای مدافع حرم در منطقه خان طومان سوریه است که با همت پوریا رحیمی و مهدی اسماعیل نژاد گرداوری و منتشر گردیده است.

به گزارش نوید شاهد کردستان؛ کتاب "مدافعان خان طومان" سرگذشت شهدای مدافع حرم در منطقه خان طومان سوریه است که با همت پوریا رحیمی و مهدی اسماعیل نژاد گرداوری و منتشر گردیده است.
این کتاب با حمایت بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و سپاه پاسداران کردستان و توسط انتشارات صریر با شمارگان ۱۰۰۰ نسخه در سال ۱۴۰۰ به چاپ رسید.
در قسمت سخن مولف آمده است:
«ﺷﻬﺪاى ﻣﻈﻠﻮم ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﺮم ﺗﻤﺎم هستی ﺧﻮد را در ﻃﺒﻖ اﺧﻼق ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و بادل ﻛﻨﺪن از دﻧﻴﺎ و ﻫﻤﻪ ﻋﺰﻳﺰاﻧﺸﺎن رﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﺮﻳﻢ آل اﷲ ﺷﻮﻧﺪ، ﺣﺮیمی ﻛﻪ تکفیری‌های به ظاهر ﻣﺴﻠﻤﺎن اﻣﺎ پرورش‌یافته ﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺴﺖ ﻗﺼﺪ حرمت شکنی آن را داﺷﺖ.
محدودیت‌ها اﺟﺎزه ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﻬﺪاى ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﺮم در ﻳک جلد کتاب را نمی‌داد ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺗﻌﺪادى از ﺷﻬﺪا از ﭼﻨﺪ اﺳﺘﺎن اوﻟﻴﻦ جلد کتاب را ﻣﻬﻴﺎى اﻧﺘﺸﺎر ﻛﺮدﻳﻢ و اﻣﻴﺪوارﻳﻢ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ در ﺳﺎل آﻳﻨﺪه و کتاب‌های ﺑﻌﺪى با ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮى از ﺷﻬﺪاى ﻣﺪاﻓﻊ ﺣﺮم را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﻤﺮاﻫﺎن ﮔﺮامی ﺑﺸﻨﺎﺳﺎﻧﻴﻢ.
در این کتاب ﺑﻪ ﺷﻬﻴﺪان واﻻﻣﻘﺎم (ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﺣﺠﺠﻰ، ﺷﻬﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻣﺮاﻳﻰ، ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺮﺗﻀﻰ ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻮر ﺷﻠﻤﺎﻧﻰ، ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻠﺒﺎﺳﻰ، شهید مجید قربانخانی، شهید منوچهر سعیدی) ﭘﺮداﺧﺘﻴﻢ ﻛﻪ اﻣﻴﺪوارﻳﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ کتابی درخور شان و ﺟﺎﻳﮕﺎه اﻳﻦ ﻋﺰﻳﺰان و ﺷﻤﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﮔﺮامی ﺗﻬﻴﻪ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﻨﻴﻢ».

برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
مطالب برگزیده استان ها
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده