حماسه سازان دولاب (خاطره)
سه‌شنبه, ۲۲ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۳۴
بــه جــرأت مــی توانــم بگویــم، چــه در دوره ی نوجوانــی و چــه در دوره ی جوانــی در مقایســه بــا همســالانش نمونــه بــود....
نويد شاهد كردستان:


نیکو منشی

مــن و ســیف االله از کودکــی بــا هــم در یــک روســتا زندگـی مـی کردیم،بـه تعبیـری بـا هـم بـزرگ شـدیم، از همــان دوران ،همدیگــر را خــوب مــی شــناختیم.

بــه جــرأت مــی توانــم بگویــم، چــه در دوره ی نوجوانــی و چــه در دوره ی جوانــی در مقایســه بــا همســالانش نمونــه بــود. ایــن را همــه ی مــردم روســتا مــی گفتنــد و بـه آن اذعـان داشـتند. او دارای ویژگـی هایـی بـود کـه دیگـران نداشـتند، بسـیار باسـخاوت بـود، یـک لحظـه از نیازمنــدان و فقــرا غافــل نبــود. همیشــه غــم و غصــه ی آن هــا را مــی خــورد. وقتــی هــم کــه نوجوانــی بیــش نبـود، بارهـا از او مـی شـنیدم کـه مـی گفـت: ای کاش آن قـدر داشـتم کـه مـی توانسـتم بـا آن ریشـه ی فقـر را بخشـکانم، همـه را بیـن فقـرا تقسـیم مـی کـردم تـا مـردم بـا هــم مسـاوی مـی شــدند. همــه ی مــردم را دوســت داشــت، نســبت بــه هیــچ کـس بدبیـن نبـود، چیـزی بـه نـام غـرض و حـرص و آز در وجــودش نبــود. آرزو مــی کــرد، همــه ی انســان هــا پــاک، صــادق و دوســتانه بــا هــم زندگــی مــی کردنــد. ده هــا بــار اتفــاق افتــاده، وســایل شــخصی خــود را- بـا ایـن کـه بـه آن هـا نیـاز داشـته بـه دیگـران بخشـیده اسـت، حتـی کفـش و لبـاس تنـش را بـه نیازمنـدان مـی داد. او نمونــه و سرمشــق همــه ی جوانــان روســتا بــود. در همـان ابتـدای جوانـی طـرف مشـورت بـزرگان روسـتا قــرار گرفــت. مــردم بــه او اعتمــاد زیــادی داشــتند، هــر وقــت در موضوعــی اظهارنظــر مــی کــرد، رأی او را مــی پذیرفتنــد، چــون بــه سـلـامت روح، خیرخواهــی و دوراندیشــی او ایمــان داشــتند

 زمانيکــه بــه ســازمان پیشــمرگان مســلمان کــرد پیوسـت، از او پرسـیدم: هدفـت از ایـن کار چیسـت؟ در جوابــم گفــت: اگــر خداونــد، بپذیــرد، ادای تکلیــف و جهـاد بـا دشـمنان دیـن. گفتـم: مـی دانـی بایـد در ایـن راه بهـای فراوانـی را پرداخـت کنـی؟ گفـت: مـا غیـر از یـک جـان، چـی داریـم در راه دوسـت تقدیـم کنیـم. آن را هـم سـخاوتمندانـه در طبـق اخلـاص گذاشـته ایـم، اگـر متاعـی باشـد قابـل حضـرت دوسـت، در راهـش فـدا مــی کنیــم. او بــا عقیــده وارد میــدان شــد، تــا آخریــن گلولــه مقاومــت کــرد و مردانــه بــه شــهادت رســید

)خانــم دلبــر دولابی- همســر شهیدســيف الله داودي (


برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
خاطرات شفاهی
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده