حماسه سازان دولاب (خاطره)
سه‌شنبه, ۲۲ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۳۴
براسـتی از ایـن چفیـه عطـر عشـق و ایثـار و شـهادت و مردانگـی بــه مشـام مـی رســد.
نويد شاهد كردستان:


یگانه یادگار

ســال هاســت، یــادگاری از بــرادر شــهیدم را بــا خـود دارم کـه تـا امـروز ایـن موضـوع را بـه کسـی نگفتـه ام.

چنـد سـال بعـد از شـهادت شـریف، اقوام و آشـنایان آمدنـد و تمـام وسـایل شـریف را جمـع کردنـد و آن هـا را بـه فقـرا بخشـیدند، تـا مـادرم بـا دیـدن آن هـا بیشـتر از آنچـه بـود، از نظـر روحـی تحلیــل نــرود.

چفیــه ای کــه در نــزد مــن اســت، تنهـا یـادگاری اسـت کـه از شـهید بـرای مـا برجـای مانــده اســت.

شــریف قــرار بــود بــا دختــر عمویــم ازدواج کنــد، مقدمــات ازدواج آمــاده شــده بــود و منتظــر بودنــد در فرصــت مناســبی ایــن وصلــت انجـام گیـرد، امـا تقدیـر بــه گونـه ای دیگـر رقـم خــورد و شــریف بــرای همیشــه رفــت و بــه جــای لبــاس دامــادی رخــت شــهادت پوشــید.

شـریف قبـل از رفتـن بـه آخریـن ماموریـت، این چفیـه را بـه دختـر عمویـم داده بـود و بـه او گفتـه بــود، ایــن یــادگاری را از مــن داشــته بــاش، اگــر بـه سلـامت از ایـن ماموریـت برگشـتم، ان شـاءالله زندگــی مشــترک را آغــاز مــی کنیــم و اگــر هــم بــه شــهادت رســیدم، ایــن چفیــه را کــه نمــاد فــدا کاری رزمنـدگان اسلام اسـت بـه عنـوان یـادگاری نگــه دار . دختـر عمویـم تـا سـال هـا موضـوع ایـن چفیـه را بـه کسـی نگفتـه بـود، چنـد سـال بعـد از شـهادت شــریف، ایــن جریــان را بــرای مــن بازگــو کــرد و گفــت: ســال هاســت بــر ایــن چفیــه اشــک مــی ریــزم و گریــه مــی کنــم، ایــن چفیــه بــه تصویــر مجســم شــریف بــرای مــن تبدیــل شــده اســت. گفتــم تــو ســال هاســت بــه عــزای شــریف نشســته ای و دیگــر بیشــتر از ایــن جایــز نیســت، تــو بایــد ازدواج کنـی و ایـن چفیـه را هـم بـه مـن بـده، قـول مـی دهـم تـا روزی کـه زنـده هسـتم بـا جـان و دل از آن محافظـت کنـم. چفیـه را از او گرفتـم، سـال هاسـت بـدون ایـن کـه حتـی پـدر و مـادرم اطـلاع داشــته بــا شــند، آن را نــزد خــودم نگــه داشــته ام.

براسـتی از ایـن چفیـه عطـر عشـق و ایثـار و شـهادت و مردانگـی بــه مشـام مـی رســد.

(خانم کشور علیجانی خواهر شهیدمحمد شریف علیجانی(


برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
خاطرات شفاهی
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده