شير صحرا

شير صحرا

پدرم يكي از فرمانده هان شجاع ارتش دردشتهاي جنوب و در جنگ هاي نامنظم بودند، طوريكه مردم جنوب در اوايل جنگ (سال 59) اعلام كرده بودندكه هر وقت آبشناسان درمنطقه عمليتي است ، عراقي ها به ما تعرضي ندارند.
فرمانده متبكر و طراح

فرمانده متبكر و طراح

شهيد آبشناسان شيفته اخلاق و منش شهيد بروجردي بود و شهيد بروجردي نيز به ايشان ارادت داشت . اين دو شهيد از شهداي شاخص دوران دفاع مقدس بودند.
عاشق كار وخدمت

عاشق كار وخدمت

يك شب ساعت 11/30 سرزده جهت جلسه اي با جناب سرهنگ جواديان به قرارگاه حمزه رفتيم كه درآنجا با شهيد آبشناسان رو به رو شديم.
20 نفر نمازخوان؛ روایت آزاده  عبدالحسین گنجی نتاج

20 نفر نمازخوان؛ روایت آزاده عبدالحسین گنجی نتاج

هنگام سحر، برای خوردن سحری برخاستم تا غذا بخوریم و روزه بگیریم، ولی عراقیها متوجه شدند و به محض اطلاع، ما را به باد کتک گرفتند. با این حال، همه روزه گرفتیم.
پتوهای خوشبخت؛ روایت آزاده محمدصادق رهنمایی

پتوهای خوشبخت؛ روایت آزاده محمدصادق رهنمایی

یکی از خاطرات من درباره نماز جماعت، مربوط به آخرین روز اسارت است. آن روز وقتی متوجه شدیم که ظهر شرعی فرا رسیده، پتوهای داخل آسایشگاهها را در وسط حیاط پهن کردیم.
شناسایی پیش نماز؛ روایت آزاده منصور ادهمی

شناسایی پیش نماز؛ روایت آزاده منصور ادهمی

به مرور زمان، تجربیات مانسبت به واکنش هایمان در مقابل عراقیها بیشترمی شد و در خیلی از موارد دشمن را به زانو در می آوردیم. یکی از این موارد نماز جماعت بود. بدین صورت که به خاطر مشکوک نشدن عراقیها، ابتدا نمازهای جماعت را 2 تا 4 نفره برگزار می کردیم.
۲
آرشیو