بررسی ارزش ها در کلام شهدای استان اصفهان

بررسی ارزش ها در کلام شهدای استان اصفهان

«بررسی ارزش ها در کلام شهدای جنگ تحمیلی و دوران انقلاب اسلامی در استان اصفهان» موضوعی است که محور پایان نامه حمیدرضا بهرامی قرار گرفته است.
بررسی متون جهاد و شهادت در نثرنوشته های کهن فارسی

بررسی متون جهاد و شهادت در نثرنوشته های کهن فارسی

«م‍ت‍ون‌ ج‍ه‍اد و ش‍ه‍ادت‌ در ن‍ث‍ر ن‍وش‍ت‍ه‌ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ (ق‍رن‌ س‍وم‌ ت‍ا ه‍ش‍ت‍م‌ ه‍ج‍ری‌)» نوشته پرویز عباسی، اثری پژوهشی در حوزه جهاد و شهادت است که سال 1381 از سوی «نشر شاهد» به چاپ رسید.
تبین سبک رهبری در بسیج و رابطه آن با انگیزهء بسیجیان

تبین سبک رهبری در بسیج و رابطه آن با انگیزهء بسیجیان

فرضیه‌های اصلی تحقیق عبارت بودند از: -1 سبک رهبری فرماندهان بسیج بیشتر مبتنی بر روابط انسانی است . -2 یک رابطهء همبستگی بین سبک رهبری فرماندهان و افزایش انگیزهء بسیجیان وجود دارد...
بررسی تاثیر روانی ـ اجتماعی جنگ تحمیلی ایران و عراق بر جانبازان

بررسی تاثیر روانی ـ اجتماعی جنگ تحمیلی ایران و عراق بر جانبازان

طبق نتایج بدست آمده اینطور باید بیان داشت که بین سن اعزام به جبهه و میزان تاثیرات جنگ رابطه ی منفی وجود دارد هر چه سن ورود به جبهه کم تر میزان تاثیرات جنگ بیشتر است.
بررسی ویژگی های شخصیتی و روانشناختی سردار شهید مهندس حیدرپناه

بررسی ویژگی های شخصیتی و روانشناختی سردار شهید مهندس حیدرپناه

نتایج به دست آمده نشان می دهد که بین خصوصیات شخصیتی و روان شناختی شهید با کسب مدارج عالیه ی معنوی، تعامل اجتماعی، سبک زندگی، سلامت روانی و اخلاق و تربیت اسلامی شهید رابطه ی معناداری وجود دارد.
دفاع مقدس و توسعه ی گردشگری در استان خوزستان

دفاع مقدس و توسعه ی گردشگری در استان خوزستان

از مهمترین انواع گردشگری که امروزه نسبت به گذشته بیشتر مورد توجه قرار گرفته است، گردشگری سیاه و شاخه های آن می باشد. در این پژوهش گردشگری سیاه و به طور مشخص گردشگری جنگ، مورد بررسی قرار گرفته است.
۹
آرشیو