فرازی از وصیت نامه پاسدار شهید حاج هوشنگ ورمقانی

فرازی از وصیت نامه پاسدار شهید حاج هوشنگ ورمقانی

من راهى را كه ميروم با آگاهى انتخاب كردم اگر خداوند بخواهد من به آرزوى خودم كه خيلى برايم با ارزش است همان شهادت است رسيدم ناراحت نباشيد ...
فرازی از وصیت نامه بسیجی شهید عبدالله زارعی

فرازی از وصیت نامه بسیجی شهید عبدالله زارعی

برادر من به عنوان يك سرباز سرافراز اسلام در جبهه جنگ عليه باطل آگاهانه راه شهادت را برگزيده ام و من در اين راه قدم بر مى دارم تا رضايت خدايم جلب نمايم ...
فرازی از وصیت نامه  پاسدار شهید اسماعیل احمدی

فرازی از وصیت نامه پاسدار شهید اسماعیل احمدی

من بنابه وظیفه شرعی خودلباس پاسداری رابرتن کرده تابتوانم ارزش انسان بودن خودراثابت کنم وازانقلاب مستضعفین که خونبهای هزاران شهیدومعلول ومجروح است دفاع کنم ...
فرازی از وصیت نامه پاسدار شهید سید منصور بیاتیان

فرازی از وصیت نامه پاسدار شهید سید منصور بیاتیان

اگركشته شدم مراغسل ندهيدچون ننگ است براى كسى كه معلمش حسين (ع )راغسل نداده اند خودش راغسل بدهندپس كفن نپوشانيد چون حسين (ع )را كفن نپوشانيدند
فرازی از وصیت نامه پاسدار شهید سید مصطفی بیاتی

فرازی از وصیت نامه پاسدار شهید سید مصطفی بیاتی

پيش خود مى گفتم اى كاش در آن زمان بودم و همچون قاسم ابن الحسن و يا على اكبر حسين در صحراى كربلا به شهادت مى رسيدم ....
فرازی از وصیت نامهع گهربارپاسدار وظیفه شهید محمد نعمتی

فرازی از وصیت نامهع گهربارپاسدار وظیفه شهید محمد نعمتی

اما اگر خبر شهادتم به شما رسيد ناراحت نشويد دو ركعت نماز شكرانه بجا بياوريد و خوشحال باش كه فرزند ناقابلى داشتى و فداى اسلام كردى.. .
۳
آرشیو